Најумен, повеќето ефективни решенија за Увоз, Извоз и Наплата на сите на вашиот Outlook mail податоци.

Вашиот софтвер е лесен за употреба и реши мојот проблем.

Тони

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). Вашиот софтвер е лесен за употреба и реши мојот проблем.

 ;