Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Phần mềm này đã cứu chúng ta một số tiền đáng kể thời gian và được nhanh chóng và hiệu quả.

Laura

Chúng tôi đã có một tập tin PST đã bị hỏng do đó, chúng tôi sử dụng một chương trình để khôi phục lại tất cả mọi thứ từ các tập tin PST bị hỏng, Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi đã được yêu cầu để chuyển đổi tất cả mọi thứ thành định dạng Outlook Express. Tất cả các tin nhắn trong .eml định dạng và có 20,000 họ do đó phần mềm của bạn là tuyệt vời và đã có thể chuyển đổi tất cả các tập tin và nhập khẩu hoàn toàn vào Outlook 2007. Phần mềm này đã cứu chúng ta một số tiền đáng kể thời gian và được nhanh chóng và hiệu quả.