هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

نرم افزار خود را نجات من زیادی از زمان.

کنراد Tillman

نرم افزار خود را نجات من زیادی از زمان و تشدید. دوست اکسپرس چشم انداز به عنوان سیستم پر کردن استفاده شده بود, & حال هزاران ایمیل در ده ها تن از پوشه ها- درباره 6 گیگابایت همه با هم. چشم انداز واردات ظروف سرباز یا مسافر کل را به چشم انداز بود هم دلهره آور و افسرده, از زمان ساخته شده در مبدل چشم انداز خفه در 2 گیگابایت. من موفق به صادرات پوشه OE به یک سیستم فایل msg, و نرم افزار خود را از آنجا در زمان. من با خوشحالی می پذیریم خواهد پرداخت کمی بیشتر برای توانایی به واردات به pst به طور مستقیم از کندو dbx OE, اما شکایت ندارم. آرزوی موفقیت برای شما,