هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

تشکر از یک ابزار بسیار مفید.

استیو فیشر

نرم افزار برای یکی از مشتریان کسب و کار من است که به روز رسانی خود را مورد استفاده قرار گرفت ویستا لپ تاپ مبتنی بر به جدید ویندوز 7 لپ تاپ. با استفاده از نامه نگاری Windows و ما نیاز به یک روش برای انتقال این ایمیل بیش از به چشم انداز 2010. فکر کردم نرم افزار بزرگ بود, آسان برای استفاده و مهمتر از آن گفت: این کار را انجام می. تشکر از یک ابزار بسیار مفید.