هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

ما به خصوص ویژگی است که به خاطر ساختار پوشه مانند.

ایلین

نرم افزار فوق العاده است. ما آن را به عنوان یک ابزار پشتیبانی دادخواهی استفاده می. وقتی ایمیل مشتری دریافت می کنیم که بطور ذاتی به صورت .msg برای ما تولید می شود, بنابراین وکیل مدافع می تواند با استفاده از چشم انداز بررسی ما می تواند آنها را به یک .pst فایل کامپایل. ما به خصوص ویژگی است که به خاطر ساختار پوشه مانند. خوب محصول.