هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

ارزش هزینه در زمان صرفه جویی در تنهایی.

سیمون

سلام, من یکی سعی کرده بود mbox به eml مبدل اما با ساختار پوشه سروکار نداشت که به معنای تبدیل پوشه به پوشه ای بود که احتمالاً بیش از یک پرونده داشتم 100, چشم انداز واردات جادوگر به نظر می رسد مدیریت ساختار پوشه بدون مشکل و آن زمان من را مورد 5 دقیقه برای انجام تبدیل. ارزش هزینه در زمان صرفه جویی در تنهایی.