هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

من یک متخصص IT و فکر می کنید کارهایتان ابزار بزرگ.

بروس Speidel

من آن را برای یک واقعه یک بار استفاده. من آن را برای یک واقعه یک بار استفاده مک (هنوز در حال حمل). I have been using PC’s for years. من شده اند با Incredimail کاربر برای سالها. به منظور مهاجرت همه چیز را به “ایمیل“, من تا به حال به گرفتن همه در با incredimail من ذخیره شده در فرمت های سازگار با چشم انداز 2007. این ابزار به نام نرم افزار پشتیبان گیری با Incredimail v3.4. این برنامه صادرات با Incredimail فرمت را به فرمت eml. من سپس استفاده از ابزار خود را به واردات تمام فایل eml را به Outlook2007. Now I have everything on Outlook2007 and I’ve setup my accounts to read all of my mail from Outlook2007. من یک حرفه ای IT و فکر می کنم UI خود را به نظر می رسد و آثار بزرگ. من به شما بگویم که در زمان من فایل eml 2 1/2 ساعت به واردات به Outlook2007. If that tells you how much mail I have