هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

سریع و کاربر پسند و آسان به استفاده از نرم افزار.

اندرو

من شده اند به دنبال ابزاری برای تبدیل فایل های پست الکترونیکی من EML به مایکروسافت چشم انداز. من پیدا کردم چشم انداز جادوگر واردات و موفق به واردات تمام فایل EML من از جمله ساختار پوشه در ثانیه. سریع و کاربر پسند و آسان به استفاده از نرم افزار.