Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Phần mềm của bạn đã được dễ dàng sử dụng và giải quyết vấn đề của tôi.

Tony

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). Phần mềm của bạn đã được dễ dàng sử dụng và giải quyết vấn đề của tôi.

 ;