Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả dữ liệu Outlook thư.

Sản phẩm của bạn là một tốt.

Mark Thomas

Tôi muốn di chuyển trở lại để MS Outlook 2010 từ Thunderbird. Đi trên diễn đàn khác nhau sản phẩm của bạn và khác đã được đề nghị. Khi thử nghiệm sản phẩm khác nó đã đến fiddly nhưng lại email cá nhân như là một định dạng EML mở ra nó giống như một tập tin đính kèm trong Outlook. Sản phẩm của bạn là một tốt.

 ;