Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Chúng tôi đặc biệt thích các tính năng ghi nhớ cấu trúc thư mục.

Elaine Bienvenu

Phần mềm là rất tốt. Chúng tôi đang sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ kiện tụng. When we get client emails produced to us natively as .msg’;s, chúng tôi có thể biên dịch chúng tất cả vào một .pst file vì vậy các luật sư có thể xem xét nó bằng cách sử dụng Outlook. Chúng tôi đặc biệt thích các tính năng ghi nhớ cấu trúc thư mục. Tốt đẹp sản phẩm.

 ;