هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

آن کار می کرد بهتر از من انتظار می رود.

استیو

من در بر داشت چشم انداز واردات جادوگر زیرا مایکروسافت کاهش یافت توپ، زمانی که آنها حذف نامه نگاری Windows از ویندوز 7. آنها مبدل به سیستم عامل جدید ساخت بود, و فراموش کرده که هر کسی برای خرید مایکروسافت آفیس یا نرم افزار Microsoft Outlook همراه با سیستم عامل جدید عجله. من اند دفتر 2003 و این نسخه از چشم انداز نمی داند که چگونه به واردات فایل eml. I ran the Upgrade Advisor and followed all precautions. It seems like this should have been flagged as “;Things to do before upgrading”; There were no helpful workarounds in the forums, other than to export files to Outlook format from Windows Mail. This would only be helpful advice before the upgrade, since Windows 7 removes Windows Mail during the installation. I was lucky to find your software while searching for a solution to my problem. I downloaded the demo and tried it on a few files. It worked better than I expected so I purchased the license and converted all of my email. I also appreciated the reasonable price.

 ;