هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

بهترین ابزار برای تاندربرد به چشم انداز مهاجرت.

باب

من جادوگر به عنوان راهی برای استفاده وارد کردن فایل eml به چشم انداز. اساسا, شرکت من ما نقل مکان کرد به Outlook, و من می خواستم برای دریافت ایمیل از تاندربرد تحت چشم انداز به عنوان. در حال حاضر من تمام ایمیل های قدیمی و ایمیل زیر چشم انداز بر روی یک کامپیوتر است. خوب کار می کرد. I can’;t really say too much as I was following instructions I found on the web on how to do this with outlookimport. My initial reaction was that it probably wouldn’;t have been obvious, من دستورالعمل را بود. نظر می رسید مثل من عبور از صفحه اصلی به انجام واردات. For what that’;s worth…;

 ;