هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

استخراج ایمیل رایگان

استخراج ایمیل رایگان

Free Mail Extractor for Mac Mail, Thunderbird, The Bat, Entourage, Turnpike

ما خوشحال به معرفی چند ابزار نرم افزار استخراج ایمیل رایگان به نام دارد. Email extractors designed especially to help you to export emails from mailbox files and prepare them for migration or for archiving. Free tools are designed to work with files of mailbox format and may work with damaged mailbox files also. We hope that you will find them useful.

Download Free Mail Extractor

Free tools are simple to use. Choose one which correspond to your email client and OS type and download it. Run the tool and select the mailbox file. Then run the counting of all items inside the mailbox, تعیین پوشه مورد نظر و ایمیل فرم فایل mbox استخراج.

لیست برنامه های همسازگار با صندوق پستی بزرگتر است. اگر شما ایمیل استخراج برای نرم افزار ایمیل خود پیدا بود ما آن رایگان ایجاد کنید. لطفاً به ما اطلاع دهید اگر شما می خواهید ما را برای استخراج ایمیل جدید ایجاد.

Our software is trusted by the world’;s most respected brands.

 ;