Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Και την εξαγωγή όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook ανάκτηση.

Δωρεάν E-mail απαγωγέας

Δωρεάν E-mail απαγωγέας

Free Mail Extractor for Mac Mail, Thunderbird, The Bat, Entourage, Turnpike

We are glad to introduce several software tools called Free Email Extractor. Email extractors designed especially to help you to export emails from mailbox files and prepare them for migration or for archiving. Free tools are designed to work with files of mailbox format and may work with damaged mailbox files also. We hope that you will find them useful.

Download Free Mail Extractor

Free tools are simple to use. Choose one which correspond to your email client and OS type and download it. Run the tool and select the mailbox file. Then run the counting of all items inside the mailbox, specify the target folder and extract emails form mbox file.

The list of mailbox compatible programs is bigger. If you did not find the email extractor for your email client we can create it free of charge. Παρακαλώ let us know if you want us to create the new email extractor.

Our software is trusted by the world’;s most respected brands.

 ;